Květnová valná hromada – shrnutí

Na pátek 22. 5. 2015 v 17:30 byla svolána řádná valná hromada NK Bajda Kroměříž (dále jen VH). Do zahájení VH bylo přítomno 18 členů s hlasovacím právem. VH tak musela být ukončena a dle platných stanov byla po 15 minutách zahájena nová VH která je pak usnášení schopná s přítomným počtem delegátů. Schválení navrženého programu VH pak proběhlo jednomyslně a tak mohla VH úspěšně začít. Po přednesených zprávách o činnosti, hospodaření a zprávy revizní komise (dále jen RK) byly zahájeny volby do výkonného výboru (dále jen VV) a RK.

Do výkonného výboru byli zvoleni:

 • Bohumil Jančík ml. – prezident NK
 • Jindřich Procházka
 • Věra Sedláčková
 • Antonín Mrhálek
 • Lukáš Němec

Do revizní komise byli zvoleni:

 • Tomáš Drápal – předseda RK
 • Vlastimil Sedláček
 • František Švec
 • Lubomír Polášek
 • Josefa Vykydalová

VH pak schválila navržené dokumenty s drobnou změnou. Tyto odsouhlasené dokumenty tak nabývají účinnosti ode dne schválení. Aktuální znění těchto dokumentů naleznete na stránkách v sekci „NK Bajda -> Dokumenty“.

VH dále schválila členské příspěvky na rok 2015, a to v této výši:

 • Řádný člen 1 000,- Kč.
 • Důchodce pobírající invalidní či starobní důchod 500,- Kč.
 • Řádný člen – nevýdělečně činná mládež (do 18 let + studenti) 0,- Kč.

Členské příspěvky je nutno zaplatit do 30. 6. 2015.

Usnesení VH bylo přijato jednomyslně a VH tak mohla být krátkým proslovem staronového prezidenta ukončena.